Archivo de la etiqueta: grisc

INICIO

“If the only tool you have is a hammer, it is tempting to treat everything as if it were a nail.”

Abraham Maslow

Managing complexity requires various instruments suitable environments both  public and private how cooperation between them. You can only adapt to these needs through transdisciplinarity and an approach capable of overcoming   the rigidity of doctrine. This should lead us to a science and less dogmatic legal practice, the more useful the common interest and best suited to run times like that.   Thus, concepts such as  quality-regulation, self-regulation, risk governance,  comprehensive security or competitive intelligence   generated great interest in this global context. 

La gestió de la complexitat requereix d’instruments variats, adequats tant a entorns públics, privats com de cooperació entre tots dos. Només és possible adaptar-se a aquestes necessitats mitjançant la transdisciplinarietat i un enfocament capaç de superar la rigidesa doctrinal. Això ens hauria de conduir a una ciència i una praxi jurídica menys dogmàtica, més útil a l’interès comú i més adequada a temps com els que corren. És així com conceptes com  dret de la qualitat, autorregulació, governança del risc, seguretat integral o intel·ligència competitiva generen un gran interès en aquest context globalitzat.

La gestión de la complejidad requiere de instrumentos variados, adecuados tanto a entornos públicos, privados cómo de cooperación entre ambos. Sólo es posible adaptarse a estas necesidades mediante la transdisciplinariedad y un enfoque capaz de superar la rigidez doctrinal. Ello nos debería conducir a una ciencia y una praxis jurídica menos dogmática, más útil al interés común y más adecuada a tiempos como los que corren. Es así como conceptos como derecho de la calidad, autorregulación, gobernanza del riesgo, seguridad integral o inteligencia competitiva generan un gran interés en este contexto globalizado.