Archivo de la etiqueta: seguridad

LES ARMES LES CARREGA EL DIMONI. Diari Ara. 25.01.2017. Ramon J. Moles

La mort de dos agents rurals a mans d’un caçador, presumpte autor dels trets,  que segons ha avançat el conseller d’Interior, no tenia llicència per utilitzar l’arma, encara que  sí que en tenia per utilitzar altres tipus d’armes, sembla que ha reobert el debat sobre si els agents rurals han de ser, o no, un cos permanentment armat.

Es tracta d’un debat enverinat per interessos diversos que ni es pot sostenir en calent, ni es pot desviar del nucli de la qüestió, que no és altra que l’ús d’armes per part dels ciutadans, no pas dels agents rurals. La qüestió no és si els agents rurals han de treballar armats, si no en quines condicions una persona ha de poder disposar d’un arma. Malauradament la causa eficient i diabòlica del tràgic succés d’Aspra és l’ús indegut d’una arma de caça per part del presumpte autor, no pas que els agents no estiguessin armats.

Veiem primer la qüestió que no és. Els Agents Rurals són policia administrativa i agents de l’autoritat en el desenvolupament de les seves funcions. De fet, la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, estableix, a més, que aquests podran portar un arma reglamentària quan acompleixin funcions que ho requereixin, qüestió que encara és pendent de desenvolupar mitjançant el corresponent reglament. Amb tot, les seves funcions són essencialment de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió d’espais naturals, d’investigació d’infraccions i d’informació i assessorament. És així que la necessitat d’ús d’armes per a aquestes funcions és accessòria, i pràcticament excepcional, i en cap cas es pot argumentar que les armes tenen ordinàriament un “caràcter dissuasori”. Si les armes tinguessin un efecte dissuasori també hauríem d’armar altres agents de l’autoritat en funcions de policia administrativa: els inspectors d’hisenda, o de treball, o de sanitat. Més encara, per la via de la dissuasió acabaríem justificant la lliure tinença d’armes, que esdevindria la primera barrera de protecció enfront de la delinqüència: la possessió generalitzada d’armes per part dels ciutadans faria que els delinqüents s’ho pensessin dos cops abans d’actuar.  Llàstima que l’experiència dels Estats Units d’Amèrica del Nord demostra que la pretesa dissuasió no és tal i que en realitat, genera més i més morts, fins i tot, en esglésies, campus universitaris i escoles. Les llàgrimes d’Obama en compareixences a causa de fets luctuosos derivats de la tinença generalitzada d’armes en donen fe. Afortunadament per a tots nosaltres en aquest àmbit, aquest no és el país del Sr. Trump.

Veiem ara el que efectivament és. L’ús d’armes, a casa nostra, es troba sotmès tant a la llicència preceptiva que ha d’obtenir l’usuari, com al control de la guia o documentació de la pròpia arma. En comparació amb altres països afortunadament els incidents amb armes (de caça o d’altres) són excepcionals, i els homicidis encara més. En el dramàtic cas que ens ocupa la pregunta hauria de ser: ¿què ha fallat en el control administratiu de l’arma i del seu usuari?, ¿quines responsabilitats se’n deriven?. Evidentment, és el paper de la justícia aclarir-ho, encara que no podem obviar el paper que hi podem tenir tots plegats: un enfocament serè d’un fet dramàtic que té el seu origen en una disfunció administrativa. La resposta no pot ser, de cap manera, l’increment del nombre d’armes en circulació “dissuassòria”. La resposta ha de ser, sobretot, un control rigorós , sobretot, de la capacitat psicològica dels sol·licitants de llicència, que és, normalment, la baula més incontrolada -i tan “mercantilitzada” al menys com el carnet de conduir- del procés d’autorització, atès que la intervenció d’armes a càrrec dels cossos de seguretat normalment funciona de manera adequada. La resposta ha de considerar més a fons, també,  la verificació continuada en el temps de la capacitat psicològica dels posseïdors d’armes mitjançant controls més eficients i continuats. La resposta ha de considerar també el paper dels col·lectius d’usuaris, dels caçadors però també fins i tot dels comerciants, d’armes en tasques de prevenció i d’autocontrol. La resposta ha de ser, en resum, la millora dels mecanismes de control administratiu: les armes les carrega el dimoni i és precisament en els detalls -administratius- on trobem també el dimoni.


INICIO

“If the only tool you have is a hammer, it is tempting to treat everything as if it were a nail.”

Abraham Maslow

Managing complexity requires various instruments suitable environments both  public and private how cooperation between them. You can only adapt to these needs through transdisciplinarity and an approach capable of overcoming   the rigidity of doctrine. This should lead us to a science and less dogmatic legal practice, the more useful the common interest and best suited to run times like that.   Thus, concepts such as  quality-regulation, self-regulation, risk governance,  comprehensive security or competitive intelligence   generated great interest in this global context. 

La gestió de la complexitat requereix d’instruments variats, adequats tant a entorns públics, privats com de cooperació entre tots dos. Només és possible adaptar-se a aquestes necessitats mitjançant la transdisciplinarietat i un enfocament capaç de superar la rigidesa doctrinal. Això ens hauria de conduir a una ciència i una praxi jurídica menys dogmàtica, més útil a l’interès comú i més adequada a temps com els que corren. És així com conceptes com  dret de la qualitat, autorregulació, governança del risc, seguretat integral o intel·ligència competitiva generen un gran interès en aquest context globalitzat.

La gestión de la complejidad requiere de instrumentos variados, adecuados tanto a entornos públicos, privados cómo de cooperación entre ambos. Sólo es posible adaptarse a estas necesidades mediante la transdisciplinariedad y un enfoque capaz de superar la rigidez doctrinal. Ello nos debería conducir a una ciencia y una praxis jurídica menos dogmática, más útil al interés común y más adecuada a tiempos como los que corren. Es así como conceptos como derecho de la calidad, autorregulación, gobernanza del riesgo, seguridad integral o inteligencia competitiva generan un gran interés en este contexto globalizado.